Uitnodiging voor de lezing over “Klooster Lidlum” door drs. S. van der Woude.

Op vrijdagavond 3 november 2017 organiseert de Oudheidkundige Vereniging Barradeel haar eerste lezing van het seizoen 2017/2018.

Plattegrond Klooster Lidlum uit de atlas van Caspar de Robles ca 1572

Plattegrond Klooster Lidlum uit de atlas van Caspar de Robles ca 1572

Het onderwerp op deze avond is het Klooster-Lidlum.
De lezing zal worden verzorgd door oud Oosterbierumer drs. Siem van der Woude (verbonden aan Tresoar).

Vanaf het jaar 1234 tot 1580 stond het klooster Lidlum, of Mariëndal, op een perceel land, dat was gelegen ten zuidoosten van Oosterbierum, aan de Muontsewei. Het was oorspronkelijk in 1184 gesticht op een laag gelegen terp ten noorden van het latere kloosterterrein. Onvoldoende bescherming voor stormvloeden e.d. was een reden waarom al snel werd gekozen voor een veiliger plek. In het midden van de 16e eeuw trad een zoon van een Leeuwarder schuitmaker in als aankomend priester in het klooster. Zijn naam was Sibrandus Leo. Hij schreef in 1575 de kroniek over alle abten van Lidlum. Aan de hand van deze kroniek zal Siem van der Woude het verhaal vertellen over de geschiedenis van Lidlum en de plaats die het innam in de toenmalige politieke ontwikkelingen in Friesland. Ook wordt aandacht geschonken aan de premonstratenzer orde waarvan “ons” klooster ook deel uitmaakte. Het tijdsbestek tussen ontstaan en ondergang loopt synchroon met de periode van opkomst en ondergang van de andere grote Friese kloosters, zoals Klaarkamp, Mariëngaarde, Bloemkamp en Ludingakerke. De rol van Lidlum in dit kloosterwezen zal ook worden belicht.

Datum: vrijdag 3 november 2017, aanvang 20.00 uur.
Locatie: Dorpshuis It Mienskar, Buorren 27, 8854AG Oosterbierum.
U bent van harte welkom!
De toegang is vrij.

Voor niet leden bestaat er de mogelijkheid om na de lezing een gift te doneren bij de uitgang.

Klooster Lidlum in 1664 uit de atlas van Schotanus

Klooster Lidlum in 1664 uit de atlas van Schotanus

Sibrandus Leo's Abtenlevens der Friesche Kloosters Mariengaard en Lidlum

Sibrandus Leo’s Abtenlevens der Friesche Kloosters Mariengaard en Lidlum

Bladwijzer de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *