Herinneringen aan het klooster Lidlum opgedolven

In het Nieuwsblad van het Noorden stond in april 1961 een artikel over bodemonderzoek op het terrein waar vroeger het klooster Lidlum heeft gestaan. De reconstructietekening komt uit de Leeuwarder courant.

 Recontructie-klooster-Lidlum

‘Sinds enige weken is men bezig de spoorbaan van de reeds lang kwijnende lijn, welke Leeuwarden verbonden met de gemeente Barradeel, te slechten en de aan weerszijden gelegen sloten te dempen. Waar deze lijn over de kruin van enige der talrijke terpen voerde, welke Barradeel rijk is, vielen oudheidkundige vondsten te verwachten. Zodoende waren het Biologisch-Archeologisch Instituut der Rijksuniversiteit te Groningen, het fries Museum te Leeuwarden en de Oudheidkundige Dienst uit Amersfoort, na onderling overleg tot eendrachtig samenwerken besloten, op hun ‘gui vive’ en smaakten het genoegen inderdaad in de gelegenheid te worden gesteld enige terpoudheden te bergen en de nodige waarnemingen te verrichten.

Het meest tot de verbeelding hebben de muren gesproken, mitsgaders een uit kloostermoppen opgemetselde put, blootgelegd aan de uiterste rand van het eertijds omgrachte, uitgestrekte terrein van ’t voormalige Witherenklooster Mariendal. Mariendal werd in 1182 gesticht op een niet of nauwelijks verhoogd terrein nabij de zeedijk, ten noordwesten van Tjummarum. Herhaalde malen door overstromingen geteisterd – dijken bestonden in 1182 reeds, doch men bleek er zich slecht op te kunnen verlaten – werd het klooster in 1234 overgebracht naar een ten zuiden van de oude standplaats gelegen terp of wierde, Lidlum geheten. Hier nam het klooster snel in betekenins toe, zodat het tot een der allergrootste abdijen in de kustgebiedentussen Flie en Eems uitgroeide, in 1290 aan niet minder dan 600 priesters en lekebroeders huisvesting biedende.

Na een zeer bewogen historie werd de abdij in 1572 verwoest en met de grond gelijk gemaakt. Er rest thans niets meer van dan een tot bouwland omgeploegde heuvel, doch de recente vondsten bewijzen dat voortgezet onderzoek der ingewanden niet geheel vergeefs zou behoeven te zijn’.

 

Bron:

  • Nieuwsblad van het Noorden, 06-04-1961
  • Leeuwarder courant, 25-10-1994 (reconstructie tekening klooster Lidlum)
Getagd , , . Bladwijzer de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *