Ernstige brand te Pietersbierum. Uit het Nieuwsblad van Friesland 04 december 1936 – Deel II

Vier woningen in de asch gelegd – Vee omgekomen.

Een complex van vier woningen te Pietersbierum is Woensdagnacht afgebrand. De bewoners, vier huisgezinnen met kinderen, moesten in nachtgewaad uit de brandende perceelen vluchten. Men heeft noch van het vee, noch van de inboedels iets kunnen redden

Alles is verloren gegaan.

Men was reeds ter ruste toen om ruim elf uur de brand uitbrak. Naar alle waarschijnlijkheid is de brand ontstaan in de schoorsteen van een der vier woningen. De huizen werden bewoond door Durk D. van der Zee, Taeke Miedema, Durk van der Zee en Pier van der Zee. Geen van allen heeft kans gezien iets te bergen.

Terwijl de brand, aangewakkerd door een stijve N.W.-wind, zich iedere minuut uitbreidde, hebben de menschen zich in nachtgewaad in allerijl moeten redden. Ook dat ging zeer moeilijk, want elk der gezinnen telt verscheidene kinderen. Eenige daarvan zijn nog jong; de vrouw van Miedema heefteen baby van zeven weken.

Roosjestein onder Pietersbierum anno 2011

Door de brand zijn thans ruim twintig personen dakloos geworden. De vrouw van Pier van der Zee, die reeds lange tijd ziek te bed ligt moest in een kruiwagen uit het brandende huis worden gereden. De menschen, die van alles, zelfs van hun lijfgoed, werden beroofd, zijn voorloopig bij I. de Boer en A. van der Meer te Pietersbierum en J. Goudberg te Sexbierum ondergebracht

Foto links: Roosjestein anno 2011

Zooals gezegd, kon hoegenaamd niets worden gered. Alle inboedels, waaronder ook een zestalfietsen, en eenig geld, zijn een prooi der vlammen geworden. Twaalf koeien, een paard en eenige varkens kwamen in de vlammen om. Melk, fourage, een partij pootaardappelen, alles is in het vuur gebleven. Van Durk D. van der Zee, die visscher is, ging alles, wat tot zijn bedrijf behoort, verloren

De Van der Zee’s zijn, volgens onze inlichtingen, eigenaars hunner woningen; Miedema had zijn huis in huur van den heer Houtsma, vroeger te Sexbierum. Allen zijn verzekerd.

Blusschen was onmogelijk.

Ongeveer elf uur des avonds is de brand uitgebroken. Alle bewoners van de vier huizen waren toen reeds in diepe rust Tien minuten later brandde het dak der woning van één der Van der Zee’s. Een kwartier daarna stonden alle vier woningen in lichte laaie.

De motorspuit van Sexbierum die om half twaalf aanwezig was, kon tegen het vuur weinig uitrichten. Men had twee slangen en water in overvloed, maar de huizen brandden als een fakkel. Daar was men bij lange na niet tegen opgewassen. Het uitrukken van de brandweer had de bewoners van de dorpen Sexbierum en Pietersbierum wakker doen schrikken. De  roode vuurgloed,van verre aan de hemel zichtbaar, wees de dorpsbewoners, die in allerijl kwamen aangeloopen, de weg. Er was dus hulp genoeg, maar de mogelijkheid om iets te redden bestond eenvoudig niet Het eenige wat de rijks- en gemeentepolitie, onder leiding van chef-veldwachter Van ’t Veer, kon doen was den bewoners hulp en bijstand verleenen en de nieuwsgierigen op een afstand houden.

Tot ongeveer vier uur vanmorgen is de brandweer nog ter plaatste gebleven. Toen was er geen gevaar meer en waren de woningen trouwens ook volkomen uitgebrand. Het mocht de brandweer gelukken een houten loods, die een eindje van de woningen af staat, en die gunstig gelegen was ten aanzien van de windrichting van gisteravond, en een schuurtje dat vlakt bij de woningen is gebouwd te behouden.

Een troostelooze aanblik.

Van de woningen is niet veel meer overgebleven dan de brokstukken van muren. Daarbinnen smeulden gistermorgen nog de resten van wat eens meubelen waren. Verwrongen ijzer van fietsen en een ledikant, een partij gepofte pootaardappelen en de kadavers van de omgekomen beesten boden een troostelooze en treurige aanblik. Van een der woningen is letterlijk geen steen op de andere gebleven, geblakerde balken zijn overgoten met een laag gesmolten en weer gestold glas. Uit alles blijkt, dat de brand wel met groote hevigheid heeft gewoed.

Naar de oorzaak wordt door de politie een onderzoek ingesteld; geen der bewoners kan zich herinneren voor hef naar bed gaan iets verdachts te hebben gezien of een brandlucht te hebben geroken.

Het complex woningen kent men onder de naam van Roosjesstein. In de nabijheid heeft vroeger een boerderij van die naam gestaan. De vier huizen waren woningen der arbeiders. Deze panden zijn gebleven, maar de boerderij is jaren geleden afgebroken

Bladwijzer de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *