Wie weet meer over deze foto’s en Gijsbert D. Boomsma van Oosterbierum?

Van Jelle Feenstra kregen we 3 foto’s toegestuurd met de volgende begeleidende tekst:

“Ik ha noch trije foto’s dy’t nei alle wierskynlikheid makke binne yn de omjouwing fan Easterbierrum.
Ik kin ien persoan dy’t dêr op stiet dat is myn omke Gijsbert Boomsma. Hy hat eartiids yn Easterbierrum wenne.
Ik soe graach weitte wolle as dizze foto’s yndie yn Easterbierrum makke binne en oft immen de oare persoanen ek kin.
Op foto 1 stiet hy op’e terskmasjine, op foto 2 is hy de tredde fan rjochts en op foto 3 is hy de earste rjochts”

Wie meer informatie weet over Gijsbert D. Boomsma en deze foto’s kan dat mailen naar OudBarradeel@Outlook.com

jaren 40-60 283 Op de dorsmachine Gijsbert D. Boomsma jaren 40-60 284 Derde van rechts Gijsbert D. Boomsma jaren 40-60 285 Rechts voor Gijsbert D. Boomsma

 

 

 

Bladwijzer de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *